Οι υπηρεσίες μας

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Triplex καρδιάς

Holter ρυθμού εικοσιτετραώρου

Holter ρυθμού σαρανταοχταώρου

Holter πιέσεως εικοσιτετραώρου

Triplex

καρωτίδων

Test κοπώσεως

Triplex θωρακικής αορτής

Triplex κοιλιακής αορτής