Οι υπηρεσίες μας

Ηλεκτρο-

καρδιογράφημα

Triplex καρδιάς

Holter ρυθμού

24ώρου

Holter ρυθμού

48ώρου

Holter πιέσεως

24ώρου

Triplex

καρωτίδων

Test

κοπώσεως

Triplex θωρακικής

αορτής

Triplex κοιλιακής

 αορτής